Ett liv fritt från våld är en självklar rättighet enligt barnkonventionen

Idag uppmärksammas Internationella brottsofferdagen. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma en debattartikel i Metro som Emma Fagerstrand skrev tillsammans med advokat Rebecca Lagh där vi ger förslag på åtgärder för att stärka barnets rätt till ett liv fritt från våld. Artikel publicerades i april 2019.

_____________________

Spädbarn som misshandlas till döds och barn som lämnas ensamma med drogpåverkade föräldrar. I Uppdrag Granskning kunde vi för en tid sedan ta del av skrämmande berättelser. Av 994 fall som granskats av SVT hittar man 150 barn som far illa, trots att barnen redan finns hos den institution som har samhällets svåra uppdrag att vid brister, skydda våra mest utsatta individer.  Eller tänk dig en situation där du utsätts för övergrepp av någon i din familj. Ändå beslutar en domstol att du fortsatt ska bo med den som utsätter dig för våld. I Sverige har föräldrar med få undantag rätt till umgänge med sina barn, men få är de barn som trots våld och övergrepp, kan välja bort sina föräldrar.

Sverige har varit ett föregångsland när det kommer till barnets rättigheter. För majoriteten av barn är Sverige ett mycket bra land att växa upp i.

Men Sverige måste vara bra för alla barn, och gamla meriter räcker inte. Det är dags att växla upp. Om knappt ett år blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Då blir det möjligt att pröva om en verksamhet har brutit mot barnets rättigheter enligt barnkonventionen.

Och låt oss förtydliga – barnets rättigheter handlar inte om att man har rätt att få det man pekar på, eller att man har rätt till lyx och överflöd. Det handlar inte heller om att avstå från ordning och reda i skolan eller andra ”disciplinfrågor”. Nej, barnets mänskliga rättigheter handlar om rätten till basala behov som en god hälsa, rätten till utbildning eller rätten till skydd från övergrepp.

För att säkerställa att vi inte sviker barnen måste vi göra barn till samhällsmedborgare på lika villkor. Vi måste belysa hur barn berörs och ta reda på vad som vore bäst för barn innan vi fattar beslut. Det kallas att göra prövningar av barnets bästa, eller barnkonsekvensanalyser. Här får Sverige kritik från FN:s barnrättskommitté.

Vi vill uppmana politiker och beslutsfattare att ta barnkonventionen som lag på allvar genom att:

  • Fatta politiska beslut: Barnrättsperspektivet måste synliggöras i utredningar, strategier och policybeslut, men också i individuella ärenden som rör barn. Efterfråga systematiska prövningar av barnets bästa.
  • Ge utbildning i prövning av barnets bästa till personer som fattar beslut som rör barn; domstolar, handläggare och utredare inom kommun och myndigheter.
  • Prata med barn innan beslut fattas. Ingen skulle komma på tanken att tillsätta en utredning om ökad jämställdhet utan att låta kvinnor delta i arbetet. Så gör vi dock konsekvent när det kommer till gruppen barn, vi utesluter barnets perspektiv.
  • Avsätt resurser. Idag tycks vi tro att det räcker med att ”gilla barn” för att barnkonventionen ska få genomslag.

Sverige bör fortsätta att vara ett föregångsland när det gäller barnets skydd och rättigheter. Vi måste rusta oss inför 2020 då barnkonventionen blir lag. Det är dags att växla upp för barnens bästa!