Utredning och barnkonsekvensanalys

Barnets bästa ska väga tungt men måste inte vara utslagsgivande. Barnrättskonsulterna kan hjälpa dig i arbetet med att göra en prövning av barnets bästa inför beslut.

För att leva upp till barnkonventionen behöver vi mer systematiskt utreda och analysera barnets bästa.

För att leva upp till barnkonventionen behöver vi mer systematiskt utreda och analysera barnets bästa. Det kallas att göra en prövning av barnets bästa, eller barnkonsekvensanalys. Barnets bästa ska väga tungt men måste inte vara utslagsgivande. Barnrättskonsulterna kan hjälpa dig i arbetet med att göra en prövning av barnets bästa. Att synliggöra barnets bästa är ett led i arbetet med social hållbarhet och uppfyllandet av Agenda 2030. Exempel på frågor där en barnkonsekvensanalys kan krävas:

• Översyn av rutiner för avhysning
• Detaljplan eller översiktsplan
• Digitaliseringsplaner för skola/förskola
• Riktlinjer för skolskjuts
• Samverkansavtal med idrottsföreningar
• Inför nedläggning eller flytt av skola
• Riktlinjer för distansarbete
• Barnrättslig genomlysning av styrdokument, överenskommelser eller policys

Mål
Ni har kunskap om vad barnets bästa betyder i den aktuella frågan och hur barnkonventionen efterlevs. Ni kan tryggt kommunicera och beskriva vilka avvägningar som gjort utifrån barnets bästa.

Hur går det till?
Tillsammans med er avgränsar vi frågeställningen och utreder där efter barnets bästa utifrån de kriterier som finns för en prövning av barnets bästa. Vi genomför utredningen i nära samarbete med dig och din verksamhet.


Låt oss hjälpa till!

Beskriv vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig.

Några tidigare uppdrag utredning

• Region Stockholm och kommunförbundet Stockholms län: Barnrättsperspektivert i BUS - en översyn
• Resona fastighetsutveckling: Barnkonsekvensanalys
• Sollentuna kommun: Barnets rättigheter och socialtjänstens utmaningar - en genomlysning
• Telge Bostäder: Barnets bästa vid avhysningar? Processtöd och utredning
• Västerås stad: Prövning av barnets bästa vid tillfällig skollösning