Barnrattsbarometern Logotyp

Barnrättsbarometern – självtest som mäter ert barnrättsarbete

Att gå från ord till handling när det gäller att implementera ett systematiskt barnrättsarbete upplevs ibland som diffust och lite svårt. Vad handlar frågan om, och vad är det som behöver göras? Var börjar man? Barnrättskonsulterna möter ofta dessa frågor i dialog med olika verksamheter. Barnrättsbarometern har tagits fram för att med utgångspunkt i den kunskap som finns, tydliggöra och konkretisera ett sådant utvecklingsarbete med fokus på det strategiska arbetet.

Om Barnrättsbarometern
Barnrättsbarometern utgår ifrån konventionen om barnets rättigheter, forskning och beprövad erfarenhet. En viktig aspekt som lyfts fram i den kunskap som finns är att barnrättsarbetet är en strategisk fråga. Därför handlar Barnrättsbarometern i första hand om styrning och ledningsfunktioner centralt i organisationen. Organisationen måste rustas med både kunskap och strukturer för ett långsiktigt arbete. När sådant finns på plats undviker man fallgropen att barnrättsarbetet blir ett avgränsat eller tillfälligt projekt som endast berör vissa delar av verksamheten. Det slutliga målet är att arbetet ska göra skillnad för det enskilda barnet. Om det är en kommun handlar det om att vara en bra kommun även för barn, alla barn.

Vad säger resultatet?
När frågorna är besvarade räknas resultatet samman. Varje fråga, d v s nyckel, har viktats innan resultatet räknats samman. De nycklar som mest direkt berör barn liksom sådant som kräver mer av organisationen, har getts ett högre värde. Det betyder att ett policybeslut ger lägre poäng än regelbundna hearings med barn. Det sammanlagda resultatet anges i procent. Resultatet skall ses som en fingervisning och inspiration för ett fortsatt arbete, men gör inte anspråk på att vara uttömmande. Det kräver en djupare analys med kännedom om respektive organisation.

Arbetet med barns rättigheter är ett förhållningssätt som ska genomsyra allt arbete i en organisation. Även om det naturligtvis kan och bör se lite olika ut, visar nycklarna på vad man behöver arbeta med i ett systematiskt barnrättsarbete för att uppnå långsiktighet och kvalitet. Ingen av nycklarna kan egentligen uteslutas.

Arbetet med barns rättigheter och barnkonventionen är ett pågående utvecklingsarbete. Det gäller att glädja sig över de förbättringar som görs, och samtidigt arbeta vidare i en ständig lärandeprocess.

Hur fungerar barometern?
Barnrättsbarometern är ett enkelt självtest med 14 frågor. Frågorna bygger på ett antal nycklar, som visar på vad som behövs för ett långsiktigt och kvalitativt barnrättsarbete. (Läs mer om implementeringsnycklarna här) Syftet är att ge en indikation på hur väl rustad en verksamhet är och hur långt barnrättarbetet har kommit. Nycklarna, som är framtagna i samarbete med SKL, är valda med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter och de tolkningar som FN-kommittén för barnets rättigheter gjort. De är inte heltäckande utan tänkta som en hjälp till den egna organisationen för att öka förståelsen för vad som driver utveckling inom barnrättsområdet.

Barometerns frågor är indelade i tre kategorier: Bygga grund, skapa förutsättningar och implementera. Nivåerna bygger delvis på varandra. För att tillexempel kunna ta fram en verksamhetsplan med utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv bör det naturligtvis finnas kunskap i organisationen om vad ett barnrättsperspektiv är. Och för att kunna fatta beslut med utgångspunkt i artikel 2 om ickediskriminering måste det finnas tillgänglig statistik om barns uppväxtvillkor och där med de specifika utmaningar som man har att hantera.

Bygga en grund – här återfinns nödvändiga nycklar för att arbetet alls ska komma igång, till exempel policybeslut från högsta nivå.

Skapa förutsättningar – här riggas organisationen med nödvändiga nycklar så att arbetet kan få styrfart och bli konkret, till exempel genom att utbilda internt eller skaffa sig kunskap om barns uppväxtvillkor.

Tillämpa – När grunden och förutsättningarna är på plats är det dags att använda nycklarna för tillämpning, till exempel genomföra barnkonsekvensanalyser och systematiska hearings med barn.

Du kan läsa mer om implementeringsnycklarna som ligger till grund för barometern här.