Vision och verksamhetsidé

Ett hållbart samhälle förutsätter att alla människor får tar plats på lika villkor. Vi vill ge verktyg för ett långsiktigt och hållbart barnrättsarbete, göra barnets rättigheter konkreta och utmana synen på barn som objekt.

Om våra utbildningar
För att en utbildning ska ge så långsiktigt resultat som möjligt krävs både kunskap, utrymme för egen reflektion och verktyg för ett fortsatt arbete. Därför arbetar vi alltid med följande delar:

Värderingar och förhållningssätt
Frågor om barnets rättigheter handlar också om hur vi ser på barnets plats i samhället och barnets som rättighetsbärare. Reflektion och samtal om värderingar och förhållningssätt en del av alla våra utbildningar.

Faktakunskap
Här ges grundläggande eller fördjupande kunskap om barnkonventionen och vilka krav den ställer på våra verksamheter.

Metoder och verktyg
Förhållningssätt och faktakunskaper gör i sig inte någon skillnad, om vi inte kan omsätta detta i konkreta arbete, såväl strategiskt som operativt. På vilket sätt har det jag lärt mig betydelse i den dagliga verksamheten? Vad kan jag konkret göra, och vad är mitt nästa steg? Vi arbetar alltid med fallbeskrivningar och exempel från olika verksamhetsområden.

Vid alla utbildningar får deltagaren möjlighet att reflektera över kunskapen och koppla den till det egna uppdraget. Vi ger alltid konkreta exempel från olika verksamheter och ofta möjlighet att arbeta med fallbeskrivningar.

Det här är viktigt för oss
Barnrättskonsulterna kombinerar alltid hög sakkunskap om barnkonventionen med förmåga att processleda organisationen mot ett väl fungerande barnrättsarbete. Målet är ett barnrättsarbete som blir mer än vackra ord och landar i konkret ”verkstad”. Barnrättskonsulterna har ett brett nätverk och samarbetar med såväl barnrättsorganisationer som andra sakkunniga på området.

EMMA FAGERSTRAND, grundare av Barnrättskonsulterna:

Jag grundade Barnrättskonsulterna 2013. Visionen var enkel: Om barnets rättigheter ska få genomslag på riktigt måste vi ta oss an frågan med samma beslutsamhet som vi gör med andra förändringar. Det är inte en fråga endast för eldsjälar – det är en fråga som rör alla. Vi måste öka vår kunskap om barnets rättigheter, och samtidigt se över arbetsprocesser och rutiner. För vad spelar det för roll om vi lyssnar på barn inför stora förändringar, om vi inte har rutiner för att ta tillvara den kunskapen? Barn har rätt att vara en del av våra beslutsprocesser på lika villkor! Det är fortfarande den viktigaste drivkraften i arbetet, och utgångspunkten för allt som Barnrättskonsulterna gör.