Att vilja väl är inte nog – samverkan runt ett barn kräver mer

Alla som möts i samverkan runt ett barn vill väl; skola, socialtjänst eller psykiatri. Men att vilja väl verkar inte alltid räcka till, och bristerna i våra samverkansforum runt barnet är väl kända. En sådan brist handlar om samsyn och samverkan. Man behöver inte tycka lika i alla frågor, men däremot ha en förståelse för hur vi använder begrepp som är viktiga i vårt arbete.  Bristande samsyn i viktiga frågor påverkar vår möjlighet att samverka och det drabbar i slutänden barnet. En annan stor och viktig brist handlar om ungas upplevelse av att inte bli lyssnade på. Ibland blir man inte alls lyssnad på, eller så blir man lyssnad på utan att lyssnandet uppfyller de krav vi bör ha på att lyssna barnrättsbaserat.

 

Barnrättsbaserad SIP – ett processtöd

Med detta som bakgrund fick Barnrättskonsulterna i uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholm att under 2023 genomföra ett processtöd till några av länets SIP -grupper. (SIP står för Samordnad Individuell Plan).  SIP-grupper från Huddinge, Haninge och Täby har träffats vid fyra halvdagar att fördjupa samtalet om hinder och möjligheter för ett förbättrat arbete runt barnet. Vad blir annorlunda om vi alltid ställer oss frågan: hur blir det för barnet?

Inspel från barn tillsammans med Maskrosbarn

Viktigast av allt – hur kan vi stärka arbetet med barn och ungas inflytande?  Tillsammans med organisationen Maskrosbarn genomfördes inom ramen för projektet ett antal intervjuer med barn och unga om deras upplevelser av att delta i SIP. Dessa tankar och synpunkter har varit ett viktigt inspel för processens arbete. Synpunkterna lämnar ingen oberörd och vi kommer att återkomma till dem.

Med utgångspunkt i barnens synpunkter varvat med kunskapshöjande insatser har  grupperna undersökt vad som hindrar respektive främjar ett mer barnrättsbaserat arbetssätt. Under den sista processträffen kommer deltagarna att fokusera på förslag på förändrade arbetssätt och rutiner. Några av de områden som grupperna har pratat om är:

  • Vilket synsätt har vi på barn och unga? Hur påverkar vår barnsyn arbetet runt barnet?
  • Hur definierar vi rätten till inflytande? När tänker vi att barnet själv vet bäst? Hur kan vi arbeta annorlunda?
  • Hur hanterar vi gränsen mellan barnets rättigheter och föräldrars synpunkter?
  • Har vi olika sätt att definiera barnets bästa? Vad betyder det för oss att sätta barnet i fokus? Hur påverkas vårt arbete?
  • Skiljer sig inflytandet ut mellan olika grupper av barn? Hur kan vi göra olika för att det ska bli lika, enligt principen om ickediskriminering?
  • Maktperspektivet – hur påverkar detta förutsättningarna för barns inflytande? Går det att göra annorlunda?

Senare i höst kommer en rapport att sammanställas där vi redogör för det som framkommit. Tanken är att underlaget ska kunna användas för att fortsätta ett utvecklingsarbete för förbättrad samverkan runt barnet inom region Stockholm och Uppdrag Psykisk Hälsa.

Fortsätt samtalet med oss den 6 oktober i Stockholm

Bor du i Stockholm och vill ta del av resultatet? Vill du vara med och samtal om hur samverkan runt barnet kan bli bättre? Missa inte den konferens som genomförs den 6 oktober. Läs mer och anmäl dig via Uppdrag Psykisk Hälsa.