Samtalsfrågor i fem steg – enkla att använda i arbetsgruppen

Är det dags att gå från ord till handling för att leva upp till artikel 12?  Forskaren Harry Shier beskriver fem nivåer för delaktighet. För varje nivå ökar graden av delaktighet och på varje nivå ställs också nya krav på organisationen som helhet; på beslutsfattare, chefer eller anställda.

Avsätt tid tillsammans i din arbetsgrupp eller med de personer som ansvarar för frågan. Samtala med utgångspunkt i frågeställningarna nedan, som tar avstamp i Shiers fem nivåer.

Nivå 1: Barn blir lyssnande till

  • Vad händer i er verksamhet när barn och unga spontant framför synpunkter?
  • Tror du att det är lätt eller svårt för barn att framföra synpunkter i verksamheten?

Nivå 2: Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter

  • Har ni kunskap om hur barn som berörs av verksamheten skulle vilja komma till tala?
  • Hur ser förutsättningar för barn ut när det gäller att uttrycka sig på olika sätt? Hur skulle det arbete kunna förbättras?

Nivå 3: Barn och ungas synpunkter beaktas

  • Vad skulle det innebära för er att låta barns synpunkter påverka verksamheten? Är ni beredda att ta det steget? Vad krävs?
  • Har ni beslutsprocesser som gör det möjligt att inhämta och beakta barns synpunkter? Hur ser dessa ut och hur kan de behöva förändras?

Nivå 4: Barn involveras i beslutsfattande processer

  • Hur skulle det kunna gå till att involvera barn i beslutsprocesserna? Vad skulle behöva förändras och bli mer barnvänligt, som t ex språkbruk, tider, platser, förberedelser o s v. Gör en lista!

Nivå 5: Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandet

  • Finns det områden där det är särskilt lämpligt att dela beslutsfattandet med barn? Är ni beredda att ta det steget?
  • Vilka möjliga risker finns, ur barnets perspektiv, med att dela ansvaret?
  • Vilket stöd behöver ni då ge barnen?

Shiers nivåer fyra och fem går längre än vad barnkonventionen kräver enligt artikel 12, men det kan ändå i vissa fall finnas goda skäl att gå längre. Glöm inte att barnen måste få vara med i ett samtal om hur man vill vara involverad. Barnen kan vara med i ett gemensamt samtal med er, eller vid ett annat tillfälle, eller kanske både ock. Det är viktigt att ni inte kommit för långt i processen utan att först ha lyssnat på barn.

Samtalsmodellen finns i sin helhet beskriven i boken Barnmakt. Där kan du också läsa mer om artikel 12 och få fler tips. Boken Barnmakt är skriven av Emma Fagerstrand, Lisa Ericsson och Tove Kjellander.