”Vi är bra på vissa barn”

En ungdomsmottagning arbetar på uppdrag av ungdomar. Verksamheten vänder sig direkt till barn och unga som målgrupp, och utgör en viktig del av barn och ungas hälso- och sjukvård i Sverige. Här görs ett fantastiskt arbete! Men trots att många ungdomsmottagningar arbetar på ett bra sätt även med ungas inflytande finns det brister. Tidigare studier visar på utmaningar i tillgänglighet för vissa grupper, att det finns målgrupper man inte alls når och att dessa gruppers perspektiv på verksamheten därmed saknas. 

Mot bakgrund av detta fick Barnrättskonsulterna i uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län (Uppdrag Psykisk Hälsa) att genomföra ett pilotprocesstöd för att öka barn och ungas inflytande. Processens syfte var bland annat att ge medarbetare på ungdomsmottagningarna möjlighet att fördjupa kunskapen om och förstå innebörden av barn och ungas inflytande, samt reflektera över hur ett sådant förhållningssätt kan integreras med det egna uppdraget. Processen byggde dels på ett arbete med värderingar och förhållningssätt utifrån barnsyn, dels på konkreta aktiviteter och handlingsplaner för faktisk ökat inflytande för barnen som besöker mottagningarna. Förhoppningen är att erfarenheter från processen ska kunna inspirera andra ungdomsmottagningar att göra samma resa.

Två ungdomsmottagningar deltog i processtödet som pågick mellan januari och maj 2022.  Under sammanlagt fyra processträffar arbetade vi med att fördjupa – konkretisera och strukturera arbetet med ungas inflytande. Däremellan genomfördes handledartillfällen och hemuppgifter där grupperna arbetade med konkreta aktiviteter i verksamheten. Ett rättighetsbaserat förhållningssätt och barnkonventionen var två av utgångspunkterna för arbetet.

En process för långsiktig förändring
Ett långsiktigt förändringsarbete kräver att man under en process rör sig mellan olika nivåer – såväl det konkreta i vardagen, men också reflekterar över de förhållningssätt och värderingar som ligger bakom våra handlingar. Vid processträffarna kunde vi, mot bakgrund av konkreta erfarenheter, föra samtal om utmaningar och lärdomar. Vi använde oss av en beprövad modell, barnrättshissen, för att röra oss mellan dessa olika nivåer. (Ett exempel på en sådan barnrättshiss hittar du nedan. Använd den gärna i ditt eget arbete).

För hög tröskel för vissa barn?
Det kan vara utmanande och kräver såväl tillit i gruppen som personligt mod för att göra vissa insikter. En sådan modig insikt var just detta, formulerat av en av deltagarna ”Vi är bra på vissa barn”. Det här är en stor utmaning för oss alla som möter barn: det finns barn som på grund av förutsättningar eller bakgrundsfaktorer går under radarn, som inte nås av våra verksamheter och som inte heller kommer till tals. Tröskeln är för hög för vissa barn. En funktionsnedsättning, en språklig barriär eller allt för begränsande religiöst sammanhang kan bli ett hinder som vi måste förstå för att inkludera alla, för att varje barn ska kunna ta del av de rättigheter som hen har. Att arbeta med barn och ungas inflytande på riktigt kräver just ett stort fokus på jämlikhetsaspekter där barns olika förutsättningar belyses och beaktas för att alla ska kunna delta och ha inflytande på jämlika villkor. Det har varit en viktig lärdom under processen. Processen mynnade också ut i flertalet konkreta aktiviteter för ökad delaktighet och inflytande på både individ- och gruppnivå.

För att komma fler till nytta kommer processen att utvärderas av Region Stockholm och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Utvärderingen kommer att vara klar under hösten. Håll utkik på Barnrättskonsulternas hemsida, nyhetsbrev och sociala medier. Vi delar gärna med oss av flera tips.

Stort tack till deltagande ungdomsmottagningar i Huddinge och Järva! Vi imponeras stort av ert engagemang och ert mod!

  • Vill du använda barnrättshissen i ditt arbete? Den hittar du här. (Barnrättshissen kan du använda för reflektion åt båda håll: uppifrån och ner, där du tar avstamp i det ni konkret gör, eller nerifrån och upp, där ni utgår från ett förhållningssätt och prövar hur detta genomsyrar era aktiviteter). Lycka till!
  • Vill du ha hjälp med processtöd eller vill veta mer om vad Barnrättskonsulterna gör? Kika här.

Självklart kan du också mejla till oss på info@barnrattskonsulterna.se

Bästa sommarhälsningar från Emma och Rebecca