Detaljplaner, bygglov och barnets bästa?

En av de kommuner som satsat särskilt på att utveckla former för ett integrerat barnrättsarbete är Västerås stad. I projektet Barnets bästa 2.0 pågår ett antal pilotprojekt som ska ge lärdomar för framtiden. Barnrättskonsulterna och Emma Fagerstrand är processledare och bidrar med sakkunskap. På Stadsbyggnadsförvaltningen pågår piloter både i ett detaljplanarbete och en bygglovshantering. Här berättar Anna Jägvald, samhällsplanerare på Stadsbyggnadsförvaltningen, om hur arbetet kommit igång, vad man lärt hittills och vilka utmaningar man har behövt hantera.

 

– Anna, varför är det viktigt för er inom Stadsbyggnadsförvaltningen att göra prövningar av barnets bästa?

– På ett övergripande plan handlar det om hur vi kan medverka till att bygga en stad som fungerar bättre för barn. Nästan 20% av våra invånare är under 18 år, och dem måste vi inkludera. Men det handlar också att vi måste klara lagkravet i och med att barnkonventionen nu är svensk lag.

– Men gör ni inte redan städer och miljöer som är bra för barn tycker du?

– Man kan säga så här: perspektivet finns med, barn och stadsmiljö är ju inte något nytt. Men det finns inte med så genomtänkt och systematiskt som den nya lagstiftningen uppmanar oss till.

– Vad är det som är annorlunda, vad är det som ska göras som ni inte redan gör?

– Jag tänker att den nya lagen kan användas som ytterligare ett verktyg som lyfter upp både barns röster och barns rättigheter. Det ger oss en möjlighet att bli mer konsekventa. Att ställa rätt frågor och att dokumentera det som vi kommer fram till. En slags kvalitetsgranskning. I samhällsbyggande finns så många aspekter att ta hänsyn till, till exempel kulturmiljö och infrastruktur. Det är så många avvägningar som ska göras. De andra sakerna finns det mycket lagstöd kring, men barnrätt är ett mer öppet begrepp. De mjuka frågorna har en tendens att blir nedprioriterade. Redan nu märker jag att vi tittar på forskning om barn, statistik och så vidare på ett sätt som vi inte har gjort förut.

– Hur har ni lagt upp arbetet med pilotprojekten?

– Rent praktiskt har vi en mindre arbetsgrupp i förvaltningen som genomför ett par pilotprojekt i verkliga ärenden som är aktuella. Grupperna får handledning regelbundet, men det viktigaste lärandet uppstår när vi provar oss fram. Det vi lär oss ligger sedan till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i förvaltningen där målet är att ta fram underlag och stödmaterial till övriga handläggare. Vi vill hitta en lagom ambitiös nivå, som gör det ”görbart” utan att tappa kvalitet. Men då måste vi ha gjort egna erfarenheter, det är hela poängen med projektet Barnets bästa 2.0.

– Kommer era rutiner att behöva förändras, tror du?

En lärdom är att vi insett att det här måste vi göra tillsammans med andra förvaltningar. Fler måste samverka på ett tidigt stadium. Just nu har vi till exempel en spännande process tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Just samverkan behöver vi skapa rutiner för. Det är inte så svårt, men kanske lite ovanligt.

Men vi behöver också skapa rutiner för att ta vara på statistik och forskningsunderlag som rör barn i offentliga miljöer till exempel.

– Vad har varit den viktigaste lärdomen hittills?

Att en prövning av barnets bästa är något som måste in tidigt. Det handlar om processer där barnrätten snarare är något som är med som ett ingångsvärde som ska följa våra beslut. Inte bara ett enstaka dokument eller en utvärdering på slutet.

– Vilka utmaningar ser du framför dig?

– Det är många avvägningar som ska göras och det gäller att hitta rätt nivå. Våra handläggare måste kunna sätta sig in i detta utan att det tar för lång tid. Det är därför vårt kunskapsunderlag är så viktigt att arbeta med.

– Tror du att ert arbete kommer att göra skillnad för barn i Västerås? Hur i så fall?

– Jag hoppas att vi kommer att få en bättre stad som är säkrare, mer lekvänlig, fler genomtänkta skolvägar, mer grönområden. Jag tror det är möjligt, om vi vänjer oss vid att synliggöra barn i våra beslut.


 

Vill du veta mer om hur Barnrättkonslulterna arbetar med handledning och processtöd? Läs mer om det på vår hemsida, eller kontakta Emma på 0708-152251.