Barnets bästa kräver ett bra grundarbete – kunskap om barns livsvillkor och behov

Barnrätt + social hållbarhet = SANT
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt samhälle där alla har förutsättningar att leva ett gott liv. Den här gäller även barn. Alltså alla barn. Men trots att barnkonventionen ställt krav på våra verksamheter i över 30 år och varit lag i snart två, fortsätter barn att osynliggöras i våra beslut och ojämlikheten bland barn ökar. Osynliggörandet av barn med olika livsvillkor och behov har sitt pris. Det priset heter otrygghet och utanförskap. Det leder inte sällan till ohälsa, till att inte lyckas i skolan, till att inte ha råd att vara med i fotbollsklubben. Och, i värsta fall, till att rekryteras till fel sammanhang. Kanske ett gäng där du får en uppgift och tas i anspråk, om än som kriminell.

En samhällsförändrande kraft
För mig är barnets rättigheter och barnkonventionens genomförande en samhällsförändrande kraft.  Det är en möjlighet som vi inte nyttjar tillräckligt, för barnets egen skull, men också för samhällets. Mänskliga rättigheter och social hållbarhet är inte kosmetika på slutet. Det måste i stället vara utgångspunkten för allt arbete i våra verksamheter. Alla typer av verksamheter (inte bara socialtjänsten) måste fundera över hur den egna verksamheten kan bidra till att skapa bättre villkor för barn. Och särskilt för barn som befinner sig långt ifrån sina rättigheter. Det kallas för att arbeta rättighetsbaserat. (Här ingår självklart också att låta barn komma till tals).

Låt barnets rättigheter bli en ”hård” fråga.
För att kunna beakta barnets eller barnens bästa i strategiskt arbete måste man styra och leda utifrån den kunskap som finns om vad som orsakar ojämlikhet. Vi behöver hänvisa till statistik och forskning. Trots att detta ska vara en del av en prövning av barnets bästa glöms det bort. Vi tänker i bästa fall på ”barn” men inte på att barn också har funktionsnedsättningar, är tonåringar, har annan etnisk bakgrund, är trångbodda eller måste gå hungriga till skolan.

Lägg mer tid på kartläggning – några tips

För att kunna fatta barnets – bästa -beslut måste vi ha ett bra underlag att utgå ifrån. Vi behöver ta fram statistik och koppla den till de rättigheter som anges i konventionen. I boken ”Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete” finns några tips på vad du behöver göra. Här i en något modifierad version:

1. Sammanställ statistik och fakta

Ta reda på hur det ser ut där du är verksam. Utgå från den kunskap som redan finns. Till exempel: Hur många barn lever med låg ekonomisk standard? Hur många är trångbodda? Hur många upplever sig otrygga på kvällarna? Hur många klarar inte skolans kunskapsmål? Ta också reda på om det skiljer sig åt mellan olika grupper. Utgå från några bakgrundsvariabler, till exempel: kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, föräldrarnas utbildningsnivå och så vidare. (Här finns det gott om forskning att utgå ifrån). Om vi inte har klart för oss vad som bidrar till ojämlikhet riskerar vi att prioritera fel saker.

2. Låt kunskapen leda till samtal

Samtala om vilka beslut din verksamhet fattar som skulle kunna bidra till förändring. Hur kan kunskap om barns livsvillkor ligga till grund för prioriteringar och beslut?

3. Sprid kunskapen

Kunskap som hyllvärmare är till ingen nytta. Kunskapen om barns livsvillkor ska användas som underlag till beslut, på samma sätt som barns synpunkter ska göra det. Gör en kortversion som är lättillgänglig för alla medarbetare. Formulera de viktigaste slutsatserna och utmaningarna så att kunskapen blir enkel att använda i den egna verksamheten.

4. Skapa rutiner som gör att kunskapen används

Se över de riktlinjer och rutiner som finns när det gäller att utreda och fatta beslut. Det bör tydligt framgå att kunskap om barns olika förutsättningar ska vara ett självklart underlag vid alla utredningar, både på individnivå och i strategiska beslut.

Lycka till!

_____________________________

Ps 1:
Behöver du hjälp med att förklara för dina medarbetare eller din chef varför det är viktigt att vi arbetar för att motverka barns ojämlika livsvillkor? Kolla på den här korta filmen som presenterades på Barnrättsdagarna för några år sedan. Ett riktigt slag i magen. ”Tusenkronorsloppet”

Ps 2:
Kartläggning är en av de 12 implementeringsnycklarna. Vill du läsa om de övriga nycklarna så finns information om boken och möjlighet att beställa den här.