Utbildning om barnkonventionen

Utbildning om barnkonventionen och barnkonsekvensanalys

Utbildning om barnkonventionen - från ord till handling

Barnkonventionen från ord till handling grundutbildning

Utbildning om barnkonventionen och workshop som ger grundläggande kunskap och innebörden av barnkonventionen som svensk lag. Vi utgår ifrån de vägledande principerna och de artiklar som har särskild relevans för den aktuella verksamheten. Stort fokus på tillämpning där vi med hjälp av fallbeskrivningar och konkreta exempel får öva på att omsätta rättigheterna i det egna uppdraget.

Barnkonventionen i styrning och ledning

Barnkonventionen i styrning och ledning för chefer och förtroendevalda

Utbildning och workshop som ger grundläggande kunskap om barnkonventionen och innebörden av konventionen som svensk lag. Vi går igenom nycklar till ett systematiskt barnrättsarbete och vilka krav som konventionen ställer på en verksamhet. Tillämpning med fokus på beslutsfattande och strategiskt arbete, översyn av strategiska dokument m.m.

Utbildning i barnkonsekvensanalys

Att pröva barnets bästa i det systematiska utredningsarbetet fördjupning

Prövning av barnets bästa, även kallad barnkonsekvensanalys är ett konkret verktyg för att tillämpa barnkonventionen och artikel 3. Utbildningen ger kunskap om innebörden av begreppet barnets bästa och vad som krävs för att uttala sig om detta. Vi går igenom de krav en prövning kan ställa på verksamhetens rutiner och arbetssätt, samt hur man kan resonera vid svåra avvägningar.

Behöver din verksamhet utbildning om barnkonventionen?

Intresserad av workshop och utbildning om barnkonventionen? Barnrättskonsulterna erbjuder utbildning om barnkonventionen och dess tillämpning. Utbildning i barnkonsekvensanalys, prövning av barnets bästa, barns delaktighet samt framför allt prövning och kravställning av verksamhetens rutiner och arbetssätt. Kontakt oss för information.

Vad är barnkonventionen?

Barnkonventionen definierar de mänskliga rättigheter som barnets har. Barnkonventionen antogs av FN 1989 och fick ganska snabbt ett stort genomslag. Nästan alla av världens länder har idag ratificerat konventionen. Barnkonventionens 54 artiklar beskriver vad barnet har rätt till och vad barnets ska skyddas ifrån. Barnet har rätt att gå i skolan, har rätt till sina föräldrar, har rätt till en god hälsa och rätt att komma till tals. Barnet har också rätt till skydd från olika former av våld och övergrepp. Fyra av artiklarna i barnkonventionen brukar kallas för de vägledande principerna. De är inte viktigare än andrarättigheter, men lite mer övergripande till sin karaktär. Som minst ska alla verksamheter i allt arbete beakta dessa vägledande principer. Barnrättskonsulterna erbjuder följande utbildningar:

 • Grundutbildning om barnkonventionen
 • Workshop och utbildning om barnkonventionen i styrning och ledning
 • Barnkonsekvensanalys. Prövning av barnets bästa, fördjupning
 • Vilka är barnkonventions fyra grundprinciper?

  Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Konventionen består av tre delar med sammanlagt 54 artiklar. Varav den första delen med artikel 1–42 som är svensk lag och den delen behandlar barns rättigheter. Konventionen ska betraktas som hel och odelbar, men det finns trots det fyra artiklar som är grundläggande. De fyra grundläggande artiklarna, också kallade barnkonventionens fyra grundprinciper, är följande:

  • Barnkonventionen artikel 2
  • Barnkonventionen artikel 3
  • Barnkonventionen artikel 6
  • Barnkonventionen artikel 12

  Artikel 2 – principen om ickediskriminering

  Principen om icke-diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet som omfattar alla människor. Artikel 2 tydliggör att rättigheterna gäller varje enskilt barn utan undantag och utmanar ovanan att slentrianmässigt tala om barn som ett kollektiv. Oavsett förutsättningar har samtliga barn rätt till trygghet, lek och vila, att gå i en kostnadsfri skola, att utvecklas och så vidare.

  Artikel 3 – barnets bästa ska främst beaktas Principen om barnets bästa betyder att våra verksamheter inför beslut måste ta reda på hur ett beslut påverkar barnet och vilket beslut som vore det bästa för barnet. På grund av barnets utsatthet och beroendeställning ska barnets bästa väga lite tyngre än andra intressen, för att kompensera för barnets brist på makt. Det duger inte att slentrianmässigt hänvisa till vad som ur ett vuxenperspektiv anses vara bäst för barn i största allmänhet. Vi måste göra systematiska prövningar av barnets bästa.

  Artikel 6 - rätten till liv och utveckling

  Varje barn har rätt till sitt liv, men också rätt att utvecklas. I artikel 6 syftar utveckling på den fysiska, psykiska, sociala, andliga och moraliska utvecklingen, där de olika delarna hänger ihop och förutsätter varandra. Dåliga förutsättningar inom ett område påverkar även andra utvecklingsområden.

  Artikel 12 – rätten till delaktighet och inflytande

  Barnets rätt till inflytande är en demokratisk rättighet och en grundpelare för att kunna förverkliga alla andra rättigheter i konventionen. Delaktighet gör barnet till en riktig människa som tas på allvar. Att låta barnet, på ett barnanpassat och respektfullt sätt, ge uttryck för sina åsikter är det som mest effektivt utmanar vuxnas invanda föreställningar om barn. Barnets åsikter ska också få utrymme att påverka de beslut som fattas.

  Hur arbetar Barnrättskonsulterna med barnkonventionen?

  Barnrättskonsulternas ambition är att bidra till ett barnrättsarbete som blir mer än vackra ord och landar i konkret ”verkstad”. Barnrättskonsulterna kombinerar alltid hög sakkunskap om barnkonventionen med förmåga att processleda organisationen mot ett väl fungerande barnrättsarbete. Barnrättskonsulterna har ett brett nätverk och samarbetar med såväl barnrättsorganisationer som andra sakkunniga på området. Våra utbildningar har oftast inslag av dessa tre delar:

  Värderingar och förhållningssätt

  Frågor om barnets rättigheter handlar också om hur vi ser på barnets plats i samhället och barnets som rättighetsbärare. Reflektion och samtal om värderingar och förhållningssätt en del av alla våra utbildningar.

  Faktakunskap

  Här ges grundläggande eller fördjupande kunskap om barnkonventionen och vilka krav den ställer på våra verksamheter samt innebörden av att konventionen är lag.

  Metoder och verktyg

  Barnkonventionen måste omsättas i konkret handling. Såväl våra beslut, våra prioriteringar som våra operativa verksamheter, måste gå i linje med barnkonventionen. Med stöd av kända framgångsfaktorer, t ex implementeringsnycklarna, går vi igenom hur en verksamhet bör rustas och vad som konkret kan göra. Inte minst fokuserar vi på vad det innebär att göra prövingar av barnets bästa.

  Vill du veta mer om oss och hur vi arbetar med Barnkonventionen så är du välkommen att kontakta oss.

  Telefon: 0708152251

  E-Post E-Post