Den 26 augusti, presenterade regeringens utredare Margareta Winberg slutbetänkande för utredningen Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), och överlämnade denna till socialminister Lena Hallengren. Enligt ett av tilläggsdirektiven skall utredningen också lämna förslag på hur ett barnrättsperspektiv i linje med barnkonventionen kan förstärkas. Detta är efterlängtat av många. Förslaget går nu på remiss, och skall utvärderas. Men flera förslag går i rätt riktning. Bland annat kan nämnas en utökad möjlighet att föra samtal med barn utan vårdnadshavares samtycke. Likaså är det positivt att man väljer att förtydliga att barnets bästa kräver en bedömning. Här kommer en sammanfattning av förslagen som rör barnrätten. Vill du ta del av hela utredningen? Du hittar den här.

19.2.3 Bestämmelsen om barnets bästa anpassas till barnkonventionens lydelse

Utredningens förslag: Bestämmelsen om barnets bästa i nuva- rande 1 kap. 2 § första stycket socialtjänstlagen omformuleras till att ange att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det införs även en kom- pletterande bestämmelse som anger att vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter.

19:3:2 Rätten till information förtydligas i socialtjänsten

Utredningens förslag: Bestämmelsen om barns rätt till informa- tion i nuvarande 11 kap. 10 § första stycket socialtjänstlagen kom- pletteras med en bestämmelse om att informationen ska anpassas till barnets ålder, mognad och hans eller hennes individuella för- utsättningar. Den som lämnar informationen ska så långt det är möjligt försäkra sig om att barnet har förstått informationen.

19:4:1 Om barnet inte vill framföra sina åsikter ska detta respekteras

Utredningens bedömning: Om barnet väljer att inte framföra sina åsikter, ska hans eller hennes vilja i detta avseende respekteras.

Utredningens förslag: Bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 10 § första stycket tredje meningen socialtjänstlagen – som anger att om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställ- ning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt – ska upphävas.

19:5:2 Utökad möjlighet för socialtjänsten att samtala med barn utan vårdnadshavares samtycke.

Utredningens förslag: Ett barn ska få höras utan vårdnadshava- rens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande inför ett beslut om att inleda eller inte inleda en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd.

Barnets vårdnadshavare ska, om inte särskilda skäl talar mot det, genast underrättas om att barnet har hörts.

19:5:3 Stöd för samtal med barn under förhandsbedömning

Utredningens bedömning: Regeringen bör ge lämplig myndig- het i uppdrag att ta fram ett stöd för samtal med barn utan vård- nadshavarens samtycke under en förhandsbedömning.

19:7:4 Placerade barn ska ges möjlighet till kontakt med föräldrar, syskon och andra närstående.

Utredningens bedömning: Det är viktigt att socialtjänsten arbe- tar för att det placerade barnet ges möjlighet till kontakt med för- äldrar och syskon.

Utredningens förslag: Socialnämnden ska, i fråga om barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, annat enskilt hem, stödboende eller hem för vård eller boende, arbeta för att de ges möjlighet till kontakt med föräldrar, syskon och andra närstående.

Socialnämnden ska, i fråga om barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende, särskilt uppmärksamma barnets eller den unges relationer till för- äldrar, syskon och andra närstående.

19:8:2 Tiden för uppföljning förlängs

Utredningens förslag: Bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 4 c § socialtjänstlagen ändras så att uppföljning av ett barns situation –när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut om insats – i stället för efter två månader ska avslutas senast sex månader från det att utredningen har avslutats. Motsvarande ska gälla vid uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört. Uppföljning av barnets situation ska då av- slutas senast sex månader efter det att placeringen har upphört.

19:9.2 Frågan om barnombud bör utredas vidare

Utredningens bedömning: Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att utreda behovet av och förutsättningarna för oberoende barnombud.

19.10.4 Gallring av barnakter och tiden för sekretess bör ses över

Utredningens förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över bestämmelserna om gallring, i fråga om barn- akter. Vid en sådan utredning bör övervägas om tiden för sekre- tess ska förlängas.