Barnets bästa eller barnets behov?

Det är en vanlig fråga i mötet med personer som fattar beslut om individuella barn, ofta inom socialtjänst men också inom skolan eller andra verksamheter.  Vad är skillnaden mellan barnets behov och barnets bästa? Barnets behov är givetvis centralt när vi fattar beslut som rör individuella barn. Och barnets behov kan i vissa fall vara liktydigt med barnets bästa. Men begreppet barnets bästa, kan och bör också tillföra ytterligare dimensioner.

Barnets bästa tar oss längre

Att betrakta barnets bästa, enligt rekommendationer från FN:s barnrättskommitté, innebär att vi också måste göra följande:

  • Använda barnkonventionens artiklar som underlag när vi bedömer barnets situation – alltså tala i termer av rättigheter
  • Lyssna på barnet
  • Ställa oss fråga – hur påverkas barnet på lång sikt?

Barnets bästa, använt på rätt sätt, hjälper oss att ”zooma ut”, söka efter fler ingångar och perspektiv på en fråga. I barnrättighetsutredningen från 2016 (SOU 2016:19) konstateras just att barnets bästa har för svag ställning, och att barnets bästa är något mer än barnets behov.  Så här formuleras det i barnrättighetsutredningen:

Man skulle kunna hävda att barnets behov är liktydigt med barnets bästa, på så sätt att om behoven tydligt utreds och vägs mot varandra bör också beslutet vara till barnets bästa. En central aspekt av barnets bästa är dock /…/ att bedöma och analysera de konsekvenser som ett beslut kan få för barnet och i en sådan barnkonsekvensanalys ta hänsyn till de rättigheter som barnets har enligt barnkonventionen, b l a rätten att få uttrycka sina åsikter och få dem beaktade. En bedömning av barnets behov och den övriga familjens behov kan ses som ett led i den bedömning som ska göras av barnets bästa men är inte tillräcklig (SOU 2016:19).

Inte minst med anledning av att barnkonventionen nu är lag är det viktigt förstår innebörden av begreppet barnets bästa och att kunna använda begreppet på rätt sätt. Rätt använt är det ett verktyg som hjälper oss att stärka barnet som rättighetsbärare. Det kräver att vi tittar bortom de som ryms i begreppet barnets behov.

Tips – 4 steg som hjälper dig att få syn på barnets bästa

  1. Välj en fråga som berör ett barn där du är med och fattar beslut. Det kan handla om hur ett stöd ska utformas enligt LSS,  ett ärende vid en elevvårdskonferens eller beslut om stöd till ett barn i en förskola.
  2. Ta fram en kortversion av barnkonventionen. Du kan hämta ett exemplar här.
  3. Fundera över barnets situation – vilka rättigheter enligt konventionen riskerar att inte tillgodoses för barnet? Hur kan du agera för att rättigheterna ska tillgodoses? Får du syn på något som du missat om du inte betraktat situationen i ljuset av rättigheterna?
  4. Vad händer på lång sikt? Hur behöver jag agera för att barnet ska få sina rättigheter tillgodosedda även i framtiden?

Gör gärna övningen tillsammans med dina kollegor och samtala om vad ni får syn på.

Lycka till!

Ps: Har du frågor eller vill ha hjälp med att göra prövningar av barnets bästa? Hör av dig till info@barnrattskonsulterna.se så pratar vi vidare.

Du kan läsa mer om våra utbildningar på vår hemsida: www.barnrattskonsulterna.se