Konsten att ställa rätt frågor – använd matrisen

För att barnkonventionen ska bli konkret måste den tillämpas. Den måste omvandlas till konkreta, små eller stora aktiviteter, som också följs upp regelbundet. I ett sådant arbete är det viktigt att ställa relevanta frågor så att man rätt kan ringa in de steg som kan tas. Det är också viktigt att identifiera det som vi redan arbetar med och som fungerar. Det som är väl fungerande ska vi fortsätta med, dra lärdomar av och kanske bygga vidare på. Implementeringsprocessen bör hamna så nära ordinarie arbetsrutiner som möjligt.

I den nyligen utkomna boken Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete, beskrivs 12 dokumenterade framgångsfaktorer för att genomföra barnkonventionen i organisationen.

Till varje nyckel finns ett antal frågor som kan användas för att ta nästa steg i arbetsprocessen. Frågorna handlar om att:

  • Inventera:Vad gör vi redan i verksamheten för att stärka barnets rättigheter?
  • Identifiera: Var finns de största utmaningarna? Finns det goda exempel att bygga vidare på?
  • Agera:Vad kan vi konkret göra? Vilka små eller stora steg måste vi ta för att komma vidare?

På Barnrättskonsulternas hemsida finns en enkel matris att ladda ner med samtliga nycklar samt frågor till varje nyckel. Matrisen kan användas för den som vill fortsätta samtalet i arbetsgruppen om vad som bör göras för att ta nästa steg för att stärka barnets rättigheter. I boken Så blir barnkonventionen konkret finns flera konkreta tips på vad man kan göra, och exempel på hur andra har gjort.

(Länk till Samtalsmatris)

Barnkonventionen i styrning och ledning- utbildning för chefer eller förtroendevalda
I samband med att barnkonventionen blir lag har regeringen påtalat vikten av ett kunskapslyft. Det omfattar såväl anställda som förtroendevalda.

För chefer och förtroendevalda krävs kunskap om hur man styr och leder en verksamhet med utgångspunkt i barnkonventionen. Barnrättskonsulterna har i flera år utbildat både chefer och förtroendevalda inom området. Här är ett exempel på vad en sådan utbildning innehåller:

  • Om barnkonventionen – fakta, juridisk status o s v.
  • Att arbeta barnrättsbaserat – vad innebär det?
  • Hur kan ett barnrättsbaserat synsätt tillämpas i systematiskt i politiska beslut eller i rutiner och arbetsprocesser? Vad krävs av mig som beslutsfattare eller chef?

Nycklar till framgång – vi tittar på några av framgångsfaktorerna för en lyckad implementeringsprocess, till exempel vad det kan innebära att stärka barnrättsperspektivet i verksamhetsplanen, eller att göra en prövning av barnets bästa i ett strategiskt ärende.

Omfattning: Ca 3 timmar

Alla utbildningar innehåller konkreta exempel, och möjlighet att arbeta med fallbeskrivningar.

Vill du veta mer? Skicka ett mejl till info@barnrattskonsulterna.se så pratar vi vidare.

Sagt om utbildningen:

”Barnrättsperspektivet har blivit tydligare för mig, att inte bara ha ett barnperspektiv i mitt arbete utan nu förstår jag också vad det innebär att fatta barnrättsbaserade beslut”