Nu utökar vi implementeringsnycklarna!

Implementeringsnycklarna är en sammanställning av kända framgångsfaktorer för ett lyckat implementeringsarbete av barnets rättigheter. De handlar om vad man på strategisk nivå behöver göra för att låta barnrättsarbetet bli en integrerad och självklar del av verksamheten. Hur bygger man en bra grund? Hur ska verksamheten rustas, och hur omsätter man detta i konkret tillämpning?

Nycklarna bygger på barnrättskommitténs rekommendationer och beprövad erfarenhet. Urval och sammanställning av nycklarna har gjorts av Barnrättskonsulterna och SKL i samverkan, och naturligtvis i nära dialog med alla er i verksamheter som vi båda möter i olika sammanhang. Med utgångspunkt i dessa erfarenheter har vi därför beslutat att lyfta in ytterligare två aktiviteter bland implementeringsnycklarna, helt enkelt för att erfarenheterna visar att de är avgörande för att lyckas. För er som redan är igång är det inga nyheter, utan förhoppningsvis en bekräftelse på att ni gör rätt saker.

NY NYCKEL: SAMVERKAN

Det finns nödvändiga arenor för samverkan där barnets rättigheter diskuteras.

Ett barn har rätt till utveckling, det är centralt i barnkonventionen. Barnrättskommittén ser på barnet som en helhet, där den fysiska, psykiska, andliga och moraliska utvecklingen hänger ihop. Missförhållanden på ett område spiller över på andra områden, och tvärt om. Ett barn som lever i en familj där pengarna inte räcker till kan känna större oro över framtiden, vilket kan påverka den psykiska hälsan negativt. Ett barn som behöver ta hand om sin psykiskt sjuka mamma har inte samma tid eller möjlighet att leka, och kan få sämre förutsättningar att hinna med skolarbete eller få hjälp med läxor.

För ett barn som på något sätt befinner sig i en utsatt situation kan det vara avgörande att alla som på något sätt har med barnet att göra samverkar för att skapa lösningar med barnet i fokus. En enskild verksamhet kan inte garantera barnets rätt till utveckling. För den som dagligen möter barn i sitt uppdrag är detta inga nyheter. Trots det kommer barn i kläm eftersom vi för ofta brister i vår förmåga att samverka.  Samverkan med barnets bästa i fokus måste ta plats även i det strategiska arbetet. Vi behöver föra förutsättningslösa samtal över verksamhetsgränser internt, och även med externa verksamheter. Hur berörs barn, direkt eller indirekt, av min verksamhet? Hur kan vi bidra, direkt eller indirekt, till att främja barns rätt till utveckling? Vad kan vi göra tillsammans?

Fundera över vilka sammanhang ni idag har för samverkan där frågor som rör barnets rättigheter kan lyftas. Behöver nya arenor skapas?

NY NYCKEL:FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR

Det genomförs relevanta fördjupningsutbildningar i tillämpningen av barnets rättigheter till de arbetsgrupper som berörs.

Att genomföra grundläggande utbildningar för medarbetare och förtroendevalda är nödvändigt. Idag finns detta med bland inpmenteringsnycklarna. Men för att verkligen genomföra barnets rättigheter behöver vissa grupper av medarbetar veta lite mer. Vissa handläggare behöver veta vad det innebär att systematiskt utgå ifrån barnets bästa i ett utredningsarbete. Några behöver särskild kompetens för att involvera barn i beslut, eller jurister i verksamheten kan behöva specifik kunskap om hur det egna verksamhetsområdet berörs. Detta är bara exempel på områden. Det handlar om att komma igång med tillämpningen konkret. Därför bör sådana fördjupningsutbildningar alltid innehålla ett stort mått av praktisk träning och fallbeskrivningar kopplat till den egna verksamheten och uppdraget.

Vill du veta vilka de andra nycklarna är, och kanske göra ett självtest? Klicka här!

Barnrättsbaserade beslut – när barnkonsekvensanalysen är för omfattande

En barnkonsekvensanalys har till syfte att tydliggöra barnets eller barnens bästa, och låta detta väga mycket tungt innan ett beslut fattas. I barnkonsekvensanalysen och prövningen av barnets bästa kopplas frågan till en specifik kontext och specifika omständigheter, annars blir den uddlös och når inte sitt mål. Vilka barn berörs av en omläggning av kollektivtrafiken? Hur ser behovet ut hos dessa barn? Hur ser möjligheten för olika barn ut när det gäller att nyttja kollektivtrafiken o s v.

Det är inte alla frågor som utreds som kräver en omfattande barnkonsekvensanalys eller prövning av barnets bästa. Att göra för omfattande analyser när sådana inte behövs är att lägga energi och tid på fel saker, och det gynnar inte barnets bästa. Därför ska vi vara noggranna med när vi gör vad.

I mindre omfattande ärenden kan det räcka med att fatta ett barnrättsbaserat beslut. Ett barnrättsbaserat beslut innebär att man kort redogör för på vilket sätt ett beslut lever upp till barnkonventionen och framför allt de vägledande principerna. Det är en enklare utredning där man visar på hur beslutet stämmer överens med barnkonventionen, och om det finns risker att vara särskilt vaksam på ur ett barnrättsperspektiv.

Ett barnrättsbaserat beslut kan också leda till att man identifierar var mer fördjupade analyser kan behöva göras. Då ska naturligtvis tid läggas på sådana analyser, där man tar hänsyn till det specifika sammanhanget och väger in alla de faktorer som krävs för en prövning av barnets bästa.