Månadens fråga – vad behöver egentligen beslutsfattare veta om barnets rättigheter?

För att hushålla med tid och resurser i implementeringsarbetet är det bra att fundera över vem som behöver veta vad när det gäller barnkonventionen. En grundläggande kompetens måste alla skaffa sig. Man behöver kunskap om de vägledande principerna och innebörden av ett barnrättsbaserat förhållningssätt. Men utöver det handlar det framför allt om att ha kunskap om hur verksamheterna behöver rustas för att kunna bedriva ett långsiktigt barnrättsarbete, oavsett om det handlar om att göra barnkonsekvensutredningar, barnbudgetar eller barnbokslut. Här är tre viktiga pusselbitar som ger din verksamhet rätt förutsättningar:

1. Se till att det finns en kartläggning över barns livsvillkor tillgänglig i samtliga verksamheter, även där barn berörs indirekt. Att veta något om barns olika förutsättningar och att systematiskt inkludera den kunskapen i de utredningar som görs är nödvändigt för att leva upp till artikel 2 och principen om ickediskriminering.

2. Fatta beslut om att barn i olika åldrar och med olika förutsättningar ges möjlighet till inflytande på olika sätt. Fokusgrupper, hearings, enkäter, chattar – det viktiga är att barn blir hörda och att det finns rutiner som gör att åsikterna beaktas inför beslut

3.Utbilda all personal och förtroendevalda regelbundet. Grundläggande utbildning för alla, och fördjupande kunskap för specifika grupper kopplat till respektive uppdrag. Handläggare, pedagoger, jurister, utredare – alla berörs av frågan men på olika sätt. Se till att göra riktade insatser så gör de mest nytta.

Månadens tips – så kan ni fördjupa samtalet om barns inflytande
Om ni bestämt er för att förbättra barns möjlighet till inflytande kan det vara viktigt att föra ett samtal om nuläget. Man kan behöva ställa frågor som lyfter samtalet och hjälper oss att tänka i nya banor.  Forskaren Harry Shier beskriver fem nivåer för delaktighet. För varje nivå ökar graden av delaktighet och på varje nivå ställs också nya krav på organisationen som helhet; på beslutsfattare, chefer eller anställda.

Avsätt tid tillsammans i den arbetsgrupp eller med de personer som ansvarar för frågan. Samtala med utgångspunkt i frågeställningarna nedan, som tar avstamp i Shiers fem nivåer.

Nivå 1: barn blir lyssnade till

  • Vad händer i er verksamhet när barn och unga spontant framför synpunkter?
  • Tror du att det är lätt eller svårt för barn att framföra synpunkter i verksamheten?

Nivå 2: Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter

  • Har ni kunskap om hur barn som berörs av verksamheten skulle vilja komma till tals?
  • Vad finns det för förutsättningar för barn att uttrycka sig på olika sätt och med olika hjälpmedel? Hur skulle det arbetet kunna förbättras?

Nivå 3: Barns åsikter och synpunkter beaktas

  • Vad skulle det innebära för er att låta barns synpunkter påverka verksamheten? Är ni beredda att ta det steget?
  • Finns det rutiner i era beslutsprocesser som gör det möjligt att både inhämta och beakta barns synpunkter?

Nivå 4: Barn involveras i beslutsfattande processer

  • Hur skulle det kunna gå till att involvera barn i beslutsprocesserna? Vad skulle behöva förändras och bli mer barnvänligt, som t ex språkbruk, tider, platser, förberedelser o s v.

Nivå 5: Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandet

  • Finns det områden där det är särskilt lämpligt att dela beslutsfattandet med barn? Är ni beredda att ta det steget?
  • Vilka möjliga risker finns, ur barnets perspektiv, med att dela ansvaret?
  • Vilket stöd behöver ni då ge barnen?

Shiers nivåer fyra och fem går längre än vad barnkonventionen kräver enligt artikel 12, men det kan ändå i vissa fall finnas goda skäl att gå längre. Glöm inte att barnen måste få vara med i ett samtal om hur man vill vara involverad. Barnen kan vara med i ett gemensamt samtal med er, eller vid ett annat tillfälle, eller kanske både ock. Det är viktigt att ni inte kommit för långt i processen utan att först ha lyssnat på barn.

Samtalsmodellen finns i sin helhet beskriven i boken Barnmakt. Där kan du också läsa mer om artikel 12 och få fler tips. Boken Barnmakt är skriven av Emma Fagerstrand, Lisa Ericsson och Tove Kjellander.