Implementeringsnycklar i din verksamhet

I arbetet med barnets rättigheter efterfrågas ofta sätt att mäta om arbetet är framgångsrikt eller inte. Nedan följer ett antal nycklar som kan bidra till att ge en bild av hur långt  barnrättsarbetet har kommit. Nycklarna vänder sig till den strategiska nivån och beskriver hur en verksamhet kan behöva rustas för att bli bra på barnrätt.

Implementeringsnycklar,
uppföljning barnrättsarbete

Nycklarna är valda med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter och de tolkningar som FN-kommittén för barnets rättigheter gjort. De är inte heltäckande utan tänkta som en hjälp till den egna organisationen för att öka förståelsen för vad som driver utveckling inom barnrättsområdet, hur orsakssammanhang kan se ut men även uppföljning av mål som är formulerade med barnrätten som utgångspunkt. Nycklarna är framtagna i samverkan mellan Barnrättskonsulterna och SKL.

BYGGA GRUND

• Det finns ett beslut som är fattat på högsta nivå om att arbeta med barnkonventionen.
• Det finns en strategiskt placerad funktion som har till uppgift att driva barnrättsfrågan i hela organisationen.


SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR

• Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor finns tillgänglig och används i utredningar och beslut.
• Barns synpunkter inhämtas och beaktas systematiskt inför strategiska beslut.
• Det finns samtalsstöd och rutiner för att reflektera över barnets rättigheter i det löpande arbetet.
• Det finns nödvändiga arenor för samverkan där barnets rättigheter regelbundet diskuteras.
• Det genomförs regelbundet grundläggande utbildningar om barnets rättigheter och barnkonventionens tillämpning för chefer och medarbetare.
• Det genomförs regelbundet grundläggande utbildningar för förtroendevalda om barnets rättigheter och barnkonventionens tillämpning i beslutsprocesser.
• Det genomförs relevanta fördjupningsutbildningar i tillämpning av barnets rättigheter till de arbetsgrupper som berörs.


TILLÄMPA

• Styrdokument i varje del av organisationen innefattar ett barnrättsperspektiv utifrån de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12.
• Beslutat budget är belyst ur ett barnrättsperspektiv utifrån de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12.
• Barnets bästa tillämpas systematiskt i utredningar och beslut.
• Barnrättsarbetet följs upp och återrapportera regelbundet till den politiska nivån.
• Barn har någonstans att väna sig om man upplever att rättigheterna kränks.