Barnkonventionen

 

BARNRÄTTSKONSULTERNA: TJÄNSTER OCH AKTUELLA UTBILDNINGAR

Samtliga utbildningar genomförs i workshopform med stort utrymme för reflektion och erfarenhetsbyte mellan deltagarna.
Utbildningarna är konkreta och innehåller metoder och verktyg som anpassas till den egna verksamheten.
Utbildningarna skräddarsys och anpassas alltid efter behov och önskemål.


GÖR BARNKONVENTIONEN KONKRET – GRUND

OM BARNKONVENTIONEN, DE VÄGLEDANDE PRINCIPERNA OCH DESS TILLÄMPNING

Utbildning och workshop som ger grundläggande kunskap om barnkonventionen med fokus på de vägledande principerna. Vad innebär det att arbeta utifrån ett barnrättsbaserat synsätt? Hur kan en verksamhet arbeta för att stärka barnets rättigheter? Vi arbetar med fallbeskrivningar och resonerar om hur rättigheterna kan tillämpas i det dagliga arbetet.

Målgrupp: Passar alla målgrupper
Omfattning:
Halv- eller heldag

”Bra upplägg och kompetent föreläsare”

.

BARNKONVENTIONEN I STYRNING OCH LEDNING– FÖR CHEFER

OM ATT RUSTA VERKSAMHETEN SÅ ATT BARNKONVENTIONEN BLIR KONKRET

Utbildning och workshop om barnkonventionen och framgångsfaktorerna för en lyckad implementering. Vad kännetecknar en verksamhet som är bra på barnrätt? Hur behöver verksamheten rustas? Vilka beslut behöver jag som chef fatta? Vi arbetar med fallbeskrivningar och resonerar om hur rättigheterna kan tillämpas i det strategiska arbetet.

Målgrupp: Chefer och arbetsledare
Omfattning:
3 timmar

”Jag har fått en annan förståelse för vad det innebär att se till barns bästa på riktigt”

.

BARNKONVENTIONEN I STYRNING OCH LEDNING – FÖR FÖRTROENDEVALDA

OM ATT FATTA POLITISKA BESLUT FÖR ATT STÄRKA BARNETS RÄTTIGHETER
Utbildning och workshop om barnkonventionen och vad som krävs för att en verksamhet ska leva upp till konventionen. Vad innebär det att fatta barnrättsbaserade beslut? Vad kännetecknar en verksamhet som är bra på barnrätt? Hur kan barnkonventionen bli en självklar utgångspunkt i det arbete som bedrivs? Vi arbetar med fallbeskrivningar och resonerar om hur rättigheterna kan tillämpas i det strategiska arbetet.

Målgrupp: Förtroendevalda
Omfattning: 3 timmar

”Äntligen fick jag hjälp att förstå hur man kan jobba med barnkonsekvensanalys på riktigt!”

”Fördjupningsutbildningen hjälpte oss gå från ord till handling. Emma är kunnig och pedagogisk och gör ämnet begripligt”

.

BARNETS BÄSTA I UTREDNINGAR OCH BESLUT

OM BARNETS RÄTTIGHETER I DET SYSTEMATISKA UTREDNINGSARBETET
Utbildning och workshop med fokus på den systematiska prövningen av barnets bästa, ibland kallad barnkonsekvensanalys. Vilka delar består en prövning av barnets bästa av? Vilka avvägningar kan behöva göras? Vilka krav ställer prövningen av barnets bästa på rutiner och arbetssätt? Stort fokus på praktisk övning med konkreta fall från verksamheten.

Målgrupp: Medarbetare som gör prövningar av barnets bästa, på individnivå eller strategiskt.
Omfattning: 1 + 0,5 dag (Mellan tillfällena genomför deltagarna en prövning av barnets bästa)

”Jag har fått en annan förståelse för vad det innebär att se till barns bästa på riktigt”

.

BARNETS RÄTTIGHETER I SKOLANS VERKSAMHET

OM ATT ARBETA RÄTTIGHETSBASERAT I SKOLA OCH FÖRSKOLA
Utbildning och workshop med fokus på barnets mänskliga rättigheter och skolans uppdrag. Vad säger barnkonventionen, och hur förhåller sig konventionen skollag och läroplan? till Vi tittar på hur barnkonventionen kan användas för att främja ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Vi arbetar med fallbeskrivningar där vi tillämpar rättigheter och resonerar om utmaningar och möjligheter.

Målgrupp: Pedagoger och medarbetare i den dagliga verksamheten samt skolledare
Omfattning: Halv- eller heldag

”Tyckte att det gav nya perspektiv, jag fick mer kunskaper och gjorde några tankevurpor under resans gång”

.

NYANLÄNDA BARN I SKOLAN

OM BARNETS RÄTTIGHETER, SKOLANS SKYLDIGHETER OCH DAGLIGA UTMANINGAR

Utbildning och workshop med fokus på nyanlända barn i skolans verksamhet. Vad innebär det att barn har mänskliga rättigheter? Hur fungerar asylprocessen? Vad säger barnkonventionen och svensk lagstiftning? Vilket stöd ger barnkonventionen i det dagliga arbetet? Vi arbetar med fallbeskrivningar där vi tillämpar rättigheter och resonerar om utmaningar och möjligheter.

Målgrupp: Pedagoger och medarbetare i den dagliga verksamheten samt skolledare
Omfattning: Halv- eller heldag

”Barnrättsperspektivet har blivit tydligare för mig, att inte bara ha ett barnperspektiv i mitt arbete utan nu förstår jag också vad det innebär att fatta barnrättsbaserade beslut”

.

STÖDMATERIAL

Klicka här för Stödmaterial till boken SÅ BLIR BARNKONVENTIONEN KONKRET – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete.

.

PROCESSTÖD

Tillsammans lägger vi upp en process utifrån ert nuläge. En nulägesbeskrivning kan vara enkel, men också bygga på en mer djupgående analys. Mest effektivt är om verksamheten också har en styrgrupp eller arbetsgrupp som ansvarar för frågan. Barnrättskonsulterna kan finnas med som processledare för gruppen, bidra med sakkunskap och hjälpa gruppen att ta nödvändiga beslut för det fortsatta arbetet. När arbetet väl är i gång finns vi med som stöd i den omfattning som ni vill.

 

LÄS MER

» Läs mer om genomförda uppdrag