Barnkonsekvensanalys

Grundare Barnrättskonsulterna

Emma Fagerstrand, BarnrättskonsulternaBarnrättskonsulterna ägs och drivs av Emma Fagerstrand. Emma har tidigare bland annat arbetat med demokratiutvecklingsfrågor i kommunal förvaltning samt pedagogiskt utvecklingsarbete och processledning. Emma har en akademisk bakgrund från Göteborgs Universitet och religionsvetenskapliga institutionen, samt utbildningar om barns rättigheter från Barnrättsakademien vid Örebro Universitet.

Barnrättskonsulterna har ett brett nätverk och samarbetar med såväl barnrättsorganisationer som andra sakkunniga på området.

VISION BARNRÄTTSKONSULTERNA

Barnrättskonsulterna vill stärka barnets rättigheter och synliggöra barn som de självklara samhällsmedborgare de är. Vi gör det genom att hjälpa organisationer och företag att systematiskt stärka barnrättsperspektivet i den egna verksamheten. Det leder till ett mer trovärdigt hållbarhetsarbete och en verksamhet bättre för alla.

IDÉ BARNRÄTTSKONSULTERNA

”Barns rättigheter är den bortglömda MR-frågan.” Så sa en före detta generalsekreterare för en av våra stora människorättsorganisationer på ett seminarium nyligen. För trots att barnrättsfrågorna genom FN:s konvention om barnets rättigheter har 25 år på nacken, är det först nu den verkligen börjar bubbla. Under 2012 lanserades FN:s barnrättsprinciper för företag, och allt fler kommuner fattar beslut om att systematiskt arbeta med att stärka barnets rättigheter.

Barn utgör en tredjedel av jordens befolkning. Barn påverkas i minst lika hög grad som vuxna av allt våra företag eller organisationer gör. Det gäller så väl produktion av varor och tjänster som politiska beslut eller resursfördelning. Att implementera ett barnrättsperspektiv i sin organisation handlar för det första om att skaffa sig kunskap om hur barn påverkas av verksamheten i alla led. Och för det andra om att aktivt förhålla sig till detta genom att fatta beslut som inte kränker utan snarare främjar barnets rättigheter.

Utgångspunkten för Barnrättskonsulternas arbete är att barns rättigheter behöver stärkas. Barn behöver synliggöras som medborgare, kunder och brukare i hela samhället. Men vi tror också att ett sådant arbete inte behöver stå i motsatsförhållande till annat. Idag vet vi att ett gediget hållbarhetsarbete både är bra för människor och för verksamheter och företag. Genom att aktivt utgå från ett barnperspektiv kan vi få syn på sådant vi inte tidigare sett. Och där med kan vi skapa verksamheter, produkter och samhällen som självklart blir bättre för barn, men oftast också bättre för alla.

Barnrättskonsulterna månar om att arbetet med att implementera ett barnrättsperspektiv ska hålla hög kvalitet. Barnkonventionen är utgångspunkten för ett sådant arbete. Men vi vet också att ett framgångsrikt arbete måste utvecklas i nära samarbete med varje enskilt företag eller organisation. Barnrättskonsulterna kombinerar alltid hög sakkunskap om barnkonventionen med god förmåga att processleda organisationen mot ett väl fungerande barnrättsarbete. Målet är ett barnrättsarbete som blir mer än vackra ord och landar i konkret ”verkstad”.

 

» Besök mig på LinkedIn

SÅ HÄR JOBBAR BARNRÄTTSKONSULTERNA

En bra utbildning är en utbildning som blir konkret och meningsfull för varje deltagare. Alla våra utbildningar strävar därför efter att alltid innehålla följande komponenter:

Värderingar och förhållningssätt
Kunskap som består är kunskap där du känner att du bottnar.  Att ”bottna” betyder att kunskapen hänger samman med de egna värderingarna.  Därför är reflektion och samtal om just värderingar och förhållningssätt en viktig del av en utbildning.  Till exempel: Vilken syn på barn bär jag med mig, och hur kan jag utmanas av barnkonventionens barnsyn?

Faktakunskap
Helt enkelt den grundläggande kunskap som jag ska göra till min, och sedan omsätta i praktiken. Faktakunskapen leder inte till något bestående resultat om den inte kombineras med de två övriga delarna.  Till exempel: Vad säger barnkonventionens artiklar? Vem har ansvar för vad och så vidare.

Metoder och verktyg
Här blir det skarpt läge. På vilket sätt har det jag lärt mig betydelse i den dagliga verksamheten? Vad kan jag konkret göra, och vad är mitt nästa steg? Ett sätt att arbeta med detta är att låta deltagarna arbeta med fallbeskrivningar från verksamheten eller coacha varandra till ett nästa steg.

 

Barnkonsekvensanalys