Nyckeln till framgång – kartlägg barns livsvillkor och behov, och använd kunskapen!

Allt arbete med att genomföra barnkonventionen har ett enda syfte: att göra verksamheten bättre för barn. Men barn är olika. Det gör att barn befinner sig olika långt ifrån rättigheterna och behöver olika insatser för att få sina rättigheter tillgodosedda. För att barn inte ska diskrimineras måste vi ha kunskap om barns olika förutsättningar och använda det systematiskt som underlag i utredningar, prioriteringar och beslut.

Varför behövs en kartläggning?

Kortfattat kan man säga att en kartläggning som är tillgänglig för medarbetare och beslutsfattare i organisationen bidrar till att:

 • Synliggöra barn:
  Det vi inte vet något om riskerar att inte finnas. Tillgänglig kunskap om barns behov och deras livsvillkor gör det lättare för oss att utgå ifrån barn och barns olikheter i våra beslut. Det hjälper oss att ha barnen på näthinnan och att göra barnrättsbaserade prioriteringar.
 • Synliggöra att barn har olika förutsättningar:
  Alla barn, oavsett förutsättningar, ska ha tillgång till samtliga rättigheter på lika villkor i linje med barnkonventionens artikel 2 och principen om ickediskriminering. Barn med funktionsnedsättning, barn med föräldrar utan jobb, eller barn med föräldrar som jobbar för mycket, barn som är nyanlända, tonåringar eller spädbarn, pojkar och flickor; alla har rätt att utvecklas, alla har rätt till en god hälsa och ett fullvärdigt liv. Kunskapen om barns olika livsvillkor måste vara utgångspunkten för eventuella förändringar i våra verksamheter. För att undvika att barn diskrimineras måste vi veta något om vilka faktorer som skapar diskriminering.
 • Prioritera rätt saker:
  När vi lägger tid och kraft på att implementera barnkonventionen är det viktigt att veta att vi gör rätt saker. Ett barnrättsbaserat förhållningssätt förutsätter att vi vet något om det som hindrar barn från att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Kartläggningen ger information om var dessa utmaningar finns, och hjälper oss att prioritera.

Vad ska en kartläggning innehålla?

Barnkonventionen har en helhetssyn på barnet. I artikel 6 talas om barnets rätt till utveckling, vilket innefattar fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling. Att få känna sig glad och trygg, att ha ett sammanhang där man trivs, att inte känna ångest, att ha en god hälsa och känna att man har en plats i tillvaron, allt sådant är viktigt för oss människor. Vi måste verka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnets utveckling ur ett helhetsperspektiv och motverka sådant som står i vägen för en eller flera utvecklingsaspekter.

Kartläggningen bör innehålla rubriker som omfattar dessa olika aspekter av utveckling, till exempel ekonomi, hälsa, utbildning, trygghet, delaktighet, skydd och stöd.

 • Ekonomi
 • Hälsa
 • Utbildning
 • Trygghet
 • Delaktighet
 • Skydd och stöd

Tänk på att alla människor, även barn, kan utsättas för flera diskriminerande faktorer samtidigt. Inom varje kategori kan det alltså finnas skillnader som vi bör uppmärksamma, t ex mellan pojkar och flickor, ålder eller familjekonstellation. Detta bör i möjligaste mån återspeglas i vår kartläggning.

”Egentligen är det inte så svårt – det handlar om att se nya saker, tänka i nya banor”