UTBILDNING & WORKSHOP

Analys

Barnets rättigheter

Hur arbetar vi idag med barnets rättigheter, och vad behöver vi göra annorlunda? Vi kan hjälpa till med genomlysning av styrdokument och aktiviteter för en nulägesanalys och förslag till förbättringar så att verksamheten är rustad vid en revision.

Barns rätt och inventering av nuläget i verksamheten

Vid en analys gör vi en inventering av nuläget i verksamheten: vad görs i linje med barnkonventionen och vad kan behöva förändas? Genom samtal i grupp eller individuellt skapas en nulägesbild. Med utgångspunkt i nulägesbeskrivningen ges förslag på vad som behöver göras annorlunda. Vi har god kännedom om riktlinjer och rekommendationer från FN:s barnrättskommitté, nationella utredningar eller goda exempel från andra verksamheter, liksom barnkonventionens innehåll. Allt detta blir en viktig grund och utgångspunkt för en analys. Några exempel på analysuppdrag som vi genomfört är:

  • Barnets rättigheter och socialtjänstens utmaningar - en genomlysning av socialtjänsten i Sollentuna kommun (2021)
  • Barnrättsperspektivet i BUS - en översyn av barnkonventionens genomslag i den regionala BUS-överenskommelsen i Stockholm (2020)
  • Barnets bästa i avhysningsprocessen? – Barnkonsekvensanalys Telge Bostäder
  • Barnets bästa i verksamhetsplan och budget- Barnkonsekvensanalys Härnösands stift
  • Organisationsförändringar i Svenska Kyrkan - Barnkonsekvensanalys Krokom Åre