Utredning

Utredning

Vi hjälper dig med din barnkonsekvensanalys

Principen om barnets bästa är central i arbetet med att genomföra barnkonventionen. Artikel 3 kräver att vi systematiskt tar reda på vad som är barnets bästa. Att genomföra barnkonsekvensanalyser och pröva barnets bästa är just ett sådant verktyg som konkretiserar barnkonventionen och stärker barnets rättigheter. Vi erbjuder:

  • Prövning av barnets bästa (barnkonsekvensanalys) vid beslut, planering och förändring.
  • Barnrättslig genomlysning av styrdokument, överenskommelser, verksamheten och aktiviteter.

Prövning av barnets bästa (barnkonsekvensanalys)

Vad är en barnkonsekvensanalys? Principen om barnets bästa är central i arbetet med att genomföra barnkonventionen. Artikel 3 kräver att vi systematiskt tar reda på vad som är barnets bästa. Att genomföra barnkonsekvensanalyser och pröva barnets bästa är just ett sådant verktyg som konkretiserar barnkonventionen och stärker barnets rättigheter.

Hur går det till? Antingen har ni redan en avgränsad fråga med fokus på barnets bästa när ni kontaktar oss, eller så stöttar vi er i att ta fram en sådan formulering. Vi framtar och analyserar ett underlag innefattandes relevanta artiklar i barnkonventionen, lagstiftning och övriga direktiv, forskning samt barnets egna åsikter. Vi genomför sedan en sammanvägning av dessa faktorer och formulerar en slutsats med förslag till beslut samt förslag på eventuella kompenserande åtgärder.

Barnrättslig genomlysning

Vad är en barnrättslig genomlysning? Vid en analys gör vi en inventering av nuläget i verksamheten: vad görs redan i linje med barnkonventionen och vad kan behöva förändras?

Hur går det till? Genom samtal i grupp eller individuellt samt analys av exempelvis styrdokument skapar vi tillsammans en nulägesbild. Med den som utgångspunkt ges konkreta förslag på vad som behöver göras annorlunda. Vi har god kännedom om riktlinjer och rekommendationer från FN:s barnrättskommitté, nationella utredningar och goda exempel från andra verksamheter, liksom barnkonventionens innehåll. Allt detta blir en viktig grund och utgångspunkt för en analys och genomlysning av er verksamhet.

 

Några exempel på analysuppdrag som vi genomfört

  • Barnets rättigheter och socialtjänstens utmaningar - en genomlysning av socialtjänsten i Sollentuna kommun (2021)
  • Barnrättsperspektivet i BUS - en översyn av barnkonventionens genomslag i den regionala BUS-överenskommelsen i Stockholm (2020)
  • Barnets bästa i avhysningsprocessen? – Barnkonsekvensanalys Telge Bostäder
  • Barnets bästa i verksamhetsplan och budget- Barnkonsekvensanalys Härnösands stift
  • Organisationsförändringar i Svenska Kyrkan - Barnkonsekvensanalys Krokom Åre